MATRIKKELKART

                  Sannheten vil komme for en dag 

Noe av det beste ved å si sannheten er at du ikke behøver å huske hva du sa. Kul

På denne siden vil det være en oversikt over kart som beskriver skyldskiftene og de påstandene som Fjell Kommune har. Kartene og målbeskrivelsen på grensene er hentet fra Fjell Kommunes egne nettsider. (Målene kan ha små differanser mellom skyldskifte og Fjell Kommune sine elektroniske kart).  Skyldskiftene er og finne nederst på siden.

Kartskisse nr.1 beskriver den nye grenselinjen mellom 38/127 og 37/93 som ble gjennomført den 12.04.1991, men som Stenberg og oppmåler endret etter at de opdaget at huset til Stenberg var bygget over grensen til naboen.

For å skjule denne endringen for oss laget oppmåler et målerbrevskart som kun beskriver en rett grenselinje mellom grensepunkt 31/32 og 36. Målebrevskartet er å finne nede på denne siden. Dette målebrevskartet ble tinglyst. 

Jeg regner med at oppmåler har gjennomført dette med fullt overlegg. Hvis ikke ville det vært naturlig at han innrømte disse feil.  

Det ligger også et målebrevskart nede på siden. 

Det er et målebrevkart som Fjell Kommune og Stenberg har laget. Det var dette målebrevkarte Kommunen brukte under grensepåvisningen som fylkesmannen hadde pålagt Kommunen og gjennomføre. Dette målebrevkartet har ikke målebrevsnr og er ikke tinglyst. I dette målerbrevkartet er flere av grensene lengre å kortere en det som fremkommer i det tinglyste skyldskifte til Gnr 37 Bnr93.

Det kan se ut som at dette er det samme målebrevskart som Avdelingsingjenør Bente Garmann i Fjell Kommune forkastet i 2006 i forbindelse med en oppmåling av Marta Sirijord sin eiendom 37/92.(se klage brev 02.06.2014)

Gammel og ny oppmålingsmetode.

Det har også vært sagt fra Kommunen sin side at grensene blir mindre grunnet forskjell fra  gammel og ny oppmåling. 

Jeg stilte spørsmål til Kommunen om hvorfor noen av grensene også er lengre på målerbrevskartet som de forholder seg til. Det har jeg ikke fått en forklaring på til nå. 

Fjell Kommune ønsker nå at Lasse Stenberg kommenterer min klagge på gjennomføringen av grensepåvisningen. Klagen er å finne i sideregisteret. (Klage på matrikkelbrev dato 02.06.2014)

 

 

KARTSKISSE NR 1

Kartskisse nr. 2

Beskrivelse av det gamle skyldskiftet til Gnr 37 Bnr 93. Grenselinjene er markert med blå farge.  (Målene kan ha små differanser mellom skyldskifte og Fjell Kommune sine elektroniske kart).

 

Kartskisse nr. 3

Beskrivelse av det gamle skyldskiftet til Gnr 38 Bnr 127. Grensen er markert med grønn farge.  (Målene kan ha små differanser mellom skyldskifte og Fjell Kommune sine elektroniske kart).

Kartskisse nr. 4

Kartskisse nr. 4 viser fellesgrensen (Gul), som går mellom grensepunkt nr 22-21-35. Skissen viser også at grensen er 16,10 meter lengre for Lasse Stenberg.

Kartskissen viser at huset til Lasse Stenberg er bygget delvis over grensen.

Kartskisse nr. 5

 

kartskisse nr. 5: Dette er Fjell Kommune og Lasse Stenberg sin versjon av hvordan Gnr 38 Bnr 127 er i henhold til skyldskifte. Fjell Kommune begrunner de store forskjellene i målene med at det er forskjell mellom gammel og ny oppmålingsmetode, før målte man terrengmål, mens idag måler man luftlinjen.

I denne kartskissen er huset til Lasse Stenberg innenfor grensen. 

Målerbrevskart som kun beskriver en rett grenselinje mellom grensepungt 31/32 og 36.Utifra dette målerbrevet er det ikke mulig å se at noen grenser har blitt endret i etterkant. Det er heller ikke mulig og se at grensemerke nr 36 er flyttet mot vest. På denne måten skjulte oppmåler endringene som ble gjort på grense nr. 34 -35-36.

Målebrevskartet som skulle beskrive resultatet fra 12.04.1991

Egenprodusert målebrevskart Fjell Kommune

Nedenfor finner man det målerbrevskartet Fjell Kommune og Stenberg forholder seg til. Et målerbrevskart som ikke har målerbrev nr og som heller ikke er tinglyst. Avstanden mellom grensepunkt 21 og 35 er heller ikke riktig (avstanden er for liten i følge skyldskifte). Åge Opheim fra oppmålingsavdelingen har utalt at grunnen til dette er at det er forskjell mellom gammel og ny oppmålingsmetode, og forskjellen er at ved gammel oppmåling ble målt ved målebånd i terreng. I dag måler man luftlinjen. Dette fører til at målet mellom grensepunktene blir mindre ved luftlinjemåling.

Åge Opheim og Kommuneadvokaten ønsker ikke å svare på mitt spørsmål om målebrev nr og tinglysningen.

Kommuneadvokaten hevder også i brev /mail til oss at målet mellom grensepunktene blir mindre når man måler luftlinjen.

Avdelingsingeniør Bente Garmann i Fjell Kommune har også hevdet dette. Men etter at jeg viste henne målerbrevkartet der det fremgår at flere av grensene faktisk har økt i målerbrevet i forhold til det tinglyste skyldskifte, fikk hun store problemer med og opprettholde sine påstander. Hun måtte til slutt innrømme at målebrevkartet var ugyldig og kunne se ut som en arbeidstegning.

Målet mellom grensepunkt nr 28 og 20 fremgår i skyldskifte til og være 44 meter, men målet i
målebrevkart er 47,74 meter, en økning på 3,74 meter. Det samme kan man se mellom grensepunkt nr 20 og nr 19, her øker lengden med en meter.

SKYLDSKIFTE FOR Gnr 38 Bnr 127 Lasse Stenberg

SKYLDSKIFTE Gnr 37 Bnr 93 Frank Bjelland/Monica Svendsen